PISANIE PRAC ZARZĄDZANIE

Szybko i terminowo. Fachowa pomoc. Poprawki za darmo.

REKRUTACJA I SELEKCJA

 

Istnienie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest uzależniony w dużym stopniu od doboru kadr – działań mających na celu pozyskanie odpowiednich ludzi i właściwe obsadzenie wolnych stanowisk.

Dobór powinien więc zapewnić odpowiednią liczbę pracowników, z odpowiednimi kwalifikacjami w określonym wymiarze czasu, na właściwym stanowisku.[1]

Jednym z etapów doboru kadr jest proces związany z celami strategicznymi organizacji – rekrutacja.

Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję i polega na działaniach organizacji na rynku pracy ukierunkowanych na poinformowanie potencjalnych kandydatów o organizacji i warunkach uczestnictwa w niej oraz na wytworzeniu pozytywnych postaw i chęci zatrudnienia.[2]

Jest to zaplanowany, kosztowny proces, poprzedzony solidnymi pracami przygotowawczymi.

Akcja rekrutacyjna jest odpowiednikiem kampanii marketingowej, lecz niejako odwróconej w swej istocie. Przedsiębiorstwo wchodzi na rynek pracy, identyfikuje tam kategorie i grupy kandydatów na pracowników i stara się ich zainteresować organizacją w taki sposób na nich wpływać, aby podjęli starania o przyjęci do pracy.


Selekcja kandydatów do pracy jest procesem zbierania oraz analizy danych na temat kandydatów , oceny ich przydatności na wakujące stanowisko pracy oraz odrzucenia kandydatur nie spełniających kryteriów. Proces selekcji doprowadza więc do wyboru najlepszego z dostępnych kandydatów do pracy. W tym kontekście, rekrutacja i selekcja to procesy związane ze sobą. W zależności od podejścia uznaje się, że rekrutacja jest pojęciem nadrzędnym, gdyż w wyniku całości procesu rekrutacji dochodzi do wybrania pracownika (a w ramach tego procesu znajduje się selekcja kandydatów) lub też proces selekcji kandydatów rozumie się niezależnie od rekrutacji (która jest wtedy traktowana jedynie jako proces pozyskiwania kandydatów). Dla kandydata to, w jaki sposób pracodawca określa to, czym jest rekrutacja, selekcja i jak te procesy mają się do siebie jest jednak bez znaczenia. 


[1] T. Listwan(red.),,Zarządzanie kadrami- podstawy teoretyczne i ćwiczenia”str.81 Wyd. Akademii ekonom. Im. O.Langego, Wrocław 1999

[2] R. Jurkowski(red.) ,,Zarządzanie personelem’’str.73 Dom wyd.ABC,Kraków 2001